Tổng quan Citynow

Tên công ty
CITYNOW ASIA INC.
Nội dung kinh doanhCung cấp lập trình viên

Phát triển phần mềm và ứng dụng di động

Giới thiệu việc làm tại Nhật Bản

Thành lập
10/1/2017
Giấy Phép
Giấy phép kinh doanh giới thiệu việc làm có thu phí số 13-ユ-308726
Vốn điều lệ
5.000.000 YÊN
Người đại diện
PHAN TUẤN TÀI
Founder CEO
Địa chỉCitynow Asia, Inc.
Địa chỉ: 3-50-14-902 Sendagi, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan, 113-0022
Email: [email protected]

Nhân viên
2  người